Condiții de înscriere

Candidații vor depune la secretariatul școlii, în dosar plic, următoarele documente:

a) fişa de înscriere (se obține de la secretariat sau se descarcă de aici);
b) fişă medicală completată, semnată şi parafată de medicii specialişti (se descarcă de aici);
c) copie cartea de identitate;
d) copie după certificatul de naştere;
e) diploma de bacalaureat în copie, însoțită de original sau copia legalizată a acesteia;
f) copie după legitimația de sportiv sau adeverință de la club din care să rezulte că este sportiv legitimat;
g) șase fotografii ¾;
h) dovada de plată a taxei de înscriere.

Candidații care sunt absolvenți de învățământ superior, domeniile de licență Educație fizică și sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială, și care solicită recunoașterea competențelor dobândite la nivel universitar (cf. OM 3473/24.04.2015) vor depune la dosar și următoarele documente:

- Cerere de recunoaștere a competențelor (se descarcă de aici);
- Copie diplomă de licență;
- Copie foaie matricolă/supliment descriptiv diplomă licență;
- Copie certificat absolvire program de formare psihopedagogică;
- Copie supliment descriptiv/foaie matricolă certificat absolvire program de formare psihopedagogică.